Vedtægter

Vedtægter for Samsø Turist og Handelsstandsforening:

 

§1. Foreningens navn er Samsø Turist og Handelsstandsforening

§1a. Foreningens hjemsted er Samsø Kommune.

 

§2. Foreningens formål 

Foreningen skal ved fælles kraft fremme, samle og udvikle turisme, handels- og erhvervsliv på Samsø.

Foreningen skal varetage medlemmernes interesser overfor bl.a. offentlige myndigheder, samt arbejde for at de generelle vilkår for turisme, handel og erhverv fortløbende bedres på Samsø.

Foreningen kan danne arbejdsgrupper, der bidrager med projekter og udviklingsaktiviteter bl.a. inden for innovation, events, vidensdeling og erfaringsudveksling inden for turisme, handels-  og erhvervslivet.

Foreningen arbejder for optimering af fællesskabet og styrkelse af markedsføringen udadtil.

 

§3. Medlemmer

Som stemmeberettiget medlem kan optages erhvervsvirksomheder med CVR-nummer, institutioner, foreninger, organisationer, og offentlige institutioner der har tilknytning til Samsø og som ønsker at fremme foreningens formål.

Privatpersoner kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

Alle medlemmer kan tilknyttes en af foreningens arbejdsgrupper, eller kan oprette nye.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen.

Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til foreningen med tre måneders varsel.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§4. Kontingent

For medlemskab betales et af bestyrelsen fastsat kontingent, der kan være differentieret. Generalforsamlingen vedtager kontingentstruktur efter forslag fra bestyrelsen.

Betaling af kontingent for alle medlemmer foregår primært via betalingsservice. Der tillægges administrationsgebyr for medlemmer der betaler på anden vis. Gebyret fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§5. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel per mail.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt per brev eller mail til formanden senest en uge før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede medlemmer har hver én stemme. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme.  Beslutninger træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Ingen må stemme med mere end en fuldmagt.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.   Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.   Orientering om årets handlingsplan og budget.

5.   Bestyrelsens forslag til kontingentstruktur til godkendelse.

6.   Indkomne forslag.

7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.   Valg af suppleanter

9.   Valg af revisor.

10. Eventuelt

 

§6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid afholdesnår det forlanges af mindsttre medlemmer af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne af foreningen skriftligt indgiver en motiveret begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes med mindst 8 dages varsel og inden4 uger efterforlangendet er indgivet til foreningensformand.

 

§7. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 eller 7 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Den valgte bestyrelse kan vælge at supplere bestyrelsen med en formand uden for foreningen.

Bestyrelsen udpeger 3 medlemmer til det fælles markedsføringsudvalg.

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal – ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Valgperioden er 2 år. Der er skiftevis 3 og 2 eller 4 og 3 medlemmer på valg ad gangen.

Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året, der fastlægges for et år af gangen. Bestyrelsen afholder herudover møde så ofte et medlem af bestyrelsen kræver dette. Møderne indkaldes så vidt muligt skriftligt med otte dages varsel med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden

 

§8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.

 

§9. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

 

§10. Vedtægtsændringer

Til beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på den dertil indkaldte generalforsamling, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3-del af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer tælles med i det antal stemmer, der danner grundlag for beregningen af flertal.

Er forslaget ikke vedtaget med det nævnte stemmeflertal, er forslaget bortfaldet.

Såfremt forslaget er vedtaget af en ikke-beslutningsdygtig generalforsamling, men med den nævnte stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling inden fire uger, på hvilken forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

 

§11. Ophør

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen eller efter nærmere bestemmelse truffet af generalforsamlingen til anvendelse på Samsø til almennyttigt formål.

 

§12. Eksklusion

Bestyrelsen kan med 2/3 dels majoritet beslutte at ekskludere et medlem der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet.

Medlemmer, der ikke betaler kontingent kan blive ekskluderet.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem skal begrundes. Der redegøres for evt. eksklusioner på generalforsamlingen.